جمعه, 3 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: 25 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

<p><span dir="RTL">آگهی &nbsp;مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span dir="RTL">شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه &nbsp;شماره135 مورخ16/01/1399 شورای &nbsp;محترم اسلامی شهرشهربابک کشتارگاه دام خود را از طریق مزایده (بصورت اجاره ) به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی و حقیقی &nbsp;واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ 25 &nbsp;آذر ماه 1399 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.</span></p> <p><span dir="RTL">شرایط:</span></p> <p><span dir="RTL">1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است </span></p> <p><span dir="RTL">2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.</span></p> <p><span dir="RTL">3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی &nbsp;به مبلغ10.000.000 ریال الزامی میباشد.</span></p> <p><span dir="RTL">4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.</span></p> <p><span dir="RTL">5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.</span></p>

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 11/10/1399 مهلت دریافت اسناد: 11/10/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 11/10/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 11/10/1399
تاریخ انقضاء: 13/10/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: دانلود فایل
صورتجلسه برنده: دانلود فایل
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0