جمعه, 3 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: 23 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی  مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند9 صورتجلسه  شماره155مورخ25/06/1399شورای  محترم اسلامی شهرشهربابک تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده (بصورت اجاره ) به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ دوم آذر ماه 99 تا ساعت 14 روز چهارشنبه 12 آذرماه99 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی  به مبلغ100.000.000 ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 02/09/1399 مهلت دریافت اسناد: 12/09/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 12/09/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 15/09/1399
تاریخ انقضاء: 16/09/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0